Trial now
USDCAD TECHS

Pullback Considered Corrective

AUDUSD TECHS

Holding Above Recent Lows

US EURODLR OPTIONS

BLOCK, Large 3Y Midcurve Put Condor

      MONTH-ON-MONTH CHANGE
      Oct  Sep  Aug  Jul  Jun  May  Apr  Mar  Feb  Jan  Dec
---------------------------------------------------------------------------
Beijing  -0.2 -0.2  0.0 -0.1 -0.4  0.0  0.2  0.4 -0.1  0.0 -0.1
Tianjin   0.1  0.0 -0.1 -0.2  0.0  0.1 -0.1  0.2  0.4 -0.3  0.0
Shanghai  0.3 -0.1  0.0  0.0 -0.2  0.0 -0.2 -0.1  0.2 -0.1 -0.2
Nanjing  -0.1  0.0 -0.2 -0.1  0.0 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1
Wuxi    -0.3 -0.2 -0.3  0.0 -0.3  0.2  0.1  0.3 -0.1 -0.5 -0.1
Hangzhou  0.0 -0.3 -0.2  0.0  0.2 -0.3  0.0  0.2 -0.2  0.0  0.0
Hefei    0.0 -0.1 -0.1  0.3  0.1 -0.2 -0.1  0.1 -0.2 -0.1 -0.2
Fuzhou   0.0 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1  0.0 -0.2 -0.1  0.0 -0.3 -0.4
Xiamen   -0.2 -0.1  0.0  0.2  0.4  0.3  0.0  1.9 -0.1 -0.2 -0.1
Jinan   -0.2 -0.6 -0.3  0.1  0.2  0.5  0.4  0.6  0.0 -0.1 -0.3
Zhengzhou -0.1 -0.1 -0.3 -0.1  0.0 -0.1  0.1  0.3 -0.3 -0.2 -0.1
Wuhan   -0.1 -0.1 -0.2  0.2  0.3  0.2  0.4 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3
Guangzhou -0.2 -0.5 -0.7  0.4  0.5  0.9  1.4  2.5  0.9  0.6  0.7
Shenzhen  -0.1  0.0 -0.4 -0.2  0.0 -0.6  0.0 -0.3 -0.6 -0.5 -0.4
Chengdu   0.7  0.0 -0.4 -0.1 -0.2 -0.1  0.0 -0.7 -0.4  0.0 -0.2
      YEAR-ON-YEAR CHANGE
      Oct  Sep  Aug  Jul  Jun  May  Apr  Mar  Feb  Jan  Dec
---------------------------------------------------------------------------
Beijing  -0.2  0.5  5.6  9.6 11.5 14.6 17.4 20.6 24.1 27.0 28.4
Tianjin   0.6  1.8  6.2 10.1 12.9 15.5 18.1 21.5 23.9 24.4 25.4
Shanghai  -0.3 -0.1  3.2  8.4 10.0 12.9 15.4 19.8 25.0 28.3 31.7
Nanjing  -1.1  1.4  5.0  9.6 13.6 18.2 23.2 28.9 33.5 37.3 41.0
Wuxi    -0.3  4.9 13.7 19.7 22.9 26.5 28.4 31.8 34.0 34.6 35.7
Hangzhou  -0.9  2.2  8.2 11.9 14.6 16.3 19.5 23.0 25.6 27.6 28.6
Hefei   -0.6  1.0  5.8 11.0 15.4 20.9 27.3 34.7 40.7 44.2 46.5
Fuzhou   -1.1  1.5  7.1 12.0 14.1 15.6 17.6 21.3 24.0 25.7 27.6
Xiamen   1.9  2.6  5.7  9.8 14.7 19.5 25.7 32.3 36.9 38.8 41.9
Jinan    1.5  5.1 11.2 15.1 15.9 16.7 17.3 18.1 18.3 19.0 19.4
Zhengzhou -0.5  3.2 11.1 17.7 20.2 22.1 24.0 25.4 26.9 27.7 28.4
Wuhan    1.7  4.8  9.0 12.7 14.9 16.8 19.2 21.2 22.8 24.2 25.5
Guangzhou  7.7  9.4 13.3 16.9 17.9 19.5 21.7 22.9 23.3 24.2 24.3
Shenzhen  -3.3 -3.8  8.0  0.5  2.7  5.5  6.7  9.2 13.6 18.4 23.8
Chengdu  -1.3 -2.8  9.7  1.0  2.1  2.9  3.4  4.1  5.0  5.5  5.6
   Source: National Bureau of Statistics
--MNI Beijing Bureau; tel: +86 (10) 8532-5998; email: beijing@mni-news.com
--MNI BEIJING Bureau; +1 202-371-2121; email: john.carter@mni-news.com
[TOPICS: MTABLE,MAQDT$,M$A$$$,M$Q$$$]